Для учасників очного туру


Конкурс «Учитель року» очима переможця.
Поради Синьогіної О.В., вчителя правознавства Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна академія» Запорізької міської ради Запорізької області.Список рекомендованої літератури:
Література з педагогіки:
1. Бондар В. І. Дидактика: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.
2. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-прес, 2003. – 418 с.
3. Освітні технології. Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.М. Пєхоти. - К.: А.С.К., 2001. - 348 с.
4. Педагогика: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов / Ю.К. Бабанский, В.А. Сластенин, Н.А. Сорокин и др.; Под ред. Ю.К. Бабанского. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Просвещение, 1988.-479 с.
5. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, О. А. Пермяков та ін. – К.: Знання, 2006. – 252 с.
6. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 516 с.
7. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. — К.: Видавничий центр "Академія", 2000. - 554 с. (Альма-матер).


Література з вікової та педагогічної психології
  1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М.: Академия, 1999. - 672 с.
  2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К., 2012.
  3. Выготский Л.С. Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. — 1136 с
  4.  Дуткевич Т.В. Дитяча психологія. Навч. посібник. – К., 2012.
  5. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія. Навч. посібник. – К., 2012.
  6. Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Довідник з педагогіки та психології: Навч. посіб. для викладачів, аспірантів та студ. пед. навч. закл. — К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. — 216с.
  7.  Максимова Н.Ю. Психологія девіантної поведінки. – К., 2011.
  8. Мухина В.С. Возрастнаяя психология.  – М.: Академия, 2000. – 432 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар